ارسال دادخواست

اطلاعات بیشتر راجع به زبان دادخواست
اینجا زبان دادخواست خود را انتخاب کنید، مثلاً فارسی، انگلیسی و غیره.
اطلاعات بیشتر راجع به عنوان دادخواست
یک عنوان کوتاه برای این دادخواست
اطلاعات بیشتر راجع به متن دادخواست
متن کامل دادخواست، شامل طرح مشکل، مکان و زمان، و تقاضای مشخص
اطلاعات بیشتر راجع به مقامی که دادخواست خطاب به اوست
نام مقام یا نهاد تصمیم‌گیرنده که این دادخواست خطاب به او نوشته شده است.
اطلاعات بیشتر راجع به نام نویسنده دادخواست
نام شما ـ می‌توانید از نام مستعار استفاده کنید.
اطلاعات بیشتر راجع به ایمیل نویسنده دادخواست
ایمیل شما

دادخواست برای حق و تحقق عدالت

دادخواست صدای شهروندان است. هر شهروند می‌تواند در مورد هر موضوعی دادخواست تنظیم کند.

یک دادخواست بنویسید