دادخواست برای حق و تحقق عدالت

به جنبش دادخواست بپیوندید که تا کنون با مجموع ۲۸۷٬۷۵۶ امضا صدای دادخواهان بوده است.

یک دادخواست بنویسید طرز کار دادخواست

The Environment

دادخواست برای حق و تحقق عدالت

دادخواست صدای شهروندان است. هر شهروند می‌تواند در مورد هر موضوعی دادخواست تنظیم کند.

یک دادخواست بنویسید