دادخواست برای حق و تحقق عدالت

به جنبش دادخواست بپیوندید که تا کنون با مجموع ۲۸۱٬۵۸۸ امضا صدای دادخواهان بوده است.

یک دادخواست بنویسید طرز کار دادخواست

زن، زندگی، آزادی

زندانیان سیاسی

محیط زیست

دادخواست برای حق و تحقق عدالت

دادخواست صدای شهروندان است. هر شهروند می‌تواند در مورد هر موضوعی دادخواست تنظیم کند.

یک دادخواست بنویسید