ارسال دادخواست

اطلاعات بیشتر راجع به زبان دادخواست

the language description in BAL

اطلاعات بیشتر راجع به عنوان دادخواست

the title description in BAL

اطلاعات بیشتر راجع به متن دادخواست

the content description in BAL

اطلاعات بیشتر راجع به مقامی که دادخواست خطاب به اوست

the decision maker description in BAL

اطلاعات بیشتر راجع به نام نویسنده دادخواست

the name description in BAL

اطلاعات بیشتر راجع به ایمیل نویسنده دادخواست

the email description in BAL

اَرزی په اگبال ءُ هَک ءُ اِنساپ!

وتی توار ءَ چِست کنیت، اَرزی دیم بدئیت. هرچ شهری باشنده، هرچ موضوع ءِ سرا اَرزی دیم دات کنت.

یک اَرزی ءِ بندات بکن اِت