بلۏچی

ردی: 404 در نکپت

پهل بکنیت، شمئے شوهاز در نکپت. بله ای الّم یک شری جهد انت، په اشی ءَ شما توانیت یک ارزی ءِ بندات بکنیت یا دیگه ارزیانا بچاریت ءُ همایت بکنیت.

اَرزی په اگبال ءُ هَک ءُ اِنساپ!

وتی توار ءَ چِست کنیت، اَرزی دیم بدئیت. هرچ شهری باشنده، هرچ موضوع ءِ سرا اَرزی دیم دات کنت.

یک اَرزی ءِ بندات بکن اِت