اَرزی په اگبال ءُ هَک ءُ اِنساپ!

یک اَرزی ءِ بندات بکن اِت مئے کارِ ڈول پئیم

اَرزی په اگبال ءُ هَک ءُ اِنساپ!

وتی توار ءَ چِست کنیت، اَرزی دیم بدئیت. هرچ شهری باشنده، هرچ موضوع ءِ سرا اَرزی دیم دات کنت.

یک اَرزی ءِ بندات بکن اِت