بلۏچی

اَرزی په اگبال ءُ هَک ءُ اِنساپ!

پہ اَرزی ئے زُرمبش ءُ ھور بہ بت کہ تنینگ ءَ ۲۸۵٬۸۵۱ دزنام، ہکّ لوٹوکانی توار بوتگ انت.

یک اَرزی ءِ بندات بکن اِت How Daadkhast works

اَرزی په اگبال ءُ هَک ءُ اِنساپ!

وتی توار ءَ چِست کنیت، اَرزی دیم بدئیت. هرچ شهری باشنده، هرچ موضوع ءِ سرا اَرزی دیم دات کنت.

یک اَرزی ءِ بندات بکن اِت