به خاطر حفظ جان دختران و زنان در ایران سریعاً اقدام کنید

Jump to the English version of the petition. خطاب به: آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل میشل باچله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل جاوید … ادامه خواندن به خاطر حفظ جان دختران و زنان در ایران سریعاً اقدام کنید