قاضی منصوری باید در آلمان مورد تعقیب قضایی قرار گیرد

🇬🇧 Jump to the English version of the petition. 🇩🇪 نسخه آلمانی این دادخواست را ببینید خطاب به دادستان کل آلمان و دادستان ایالت نیدرزاکسن … ادامه خواندن قاضی منصوری باید در آلمان مورد تعقیب قضایی قرار گیرد