كشتار اپيدمىِ كرونا وحشتناک است، حكومت ايران را پاسخگو كنيم

كرونا در ايران كشتار عمومی می‌كند اما واقعيت پنهان است. روزانه ده‌ها نفر در حاشيه شهرها به علت بيماری كرونا می‌ميرند و خاک می‌‌شوند چون … ادامه خواندن كشتار اپيدمىِ كرونا وحشتناک است، حكومت ايران را پاسخگو كنيم