در این وضعیت بحرانی، صدای زندانیان سیاسی، مدنی و عادی باشیم

به دلیل عدم توانایی در مدیریت بحران و عدم رعایت بهداشت و نیز نبود امکانات بهداشتی، امکان کنترل شیوع ویروس کرونا در جامعه از دست … ادامه خواندن در این وضعیت بحرانی، صدای زندانیان سیاسی، مدنی و عادی باشیم