به قطع بیمه پناهجویان در ترکیه رسیدگی کنید!

با امضای این دادخواست و حمایت از خواست آن، به جلب توجه دولت‌ها و افکار عمومی به وضعیت پناهجویان و پناهندگان ساکن ترکیه کمک کنید. … ادامه خواندن به قطع بیمه پناهجویان در ترکیه رسیدگی کنید!