نامه سرگشاده به ریاست جمهوری تاجیکستان

نویسنده: میرزا آقا عسگری (مانی)
دیدن همه امضاها
۵۲۰ پی‌دی‌اف
۰
۰
0 امضاهای تأیید نشده
0 امضاهای تأیید شده

از اهدای «دکترای افتخاری» به جلاد بزرگ جمهوری اسلامی ابراهيم رئيسی شوکه شديم!

حضور محترم امامعلی رحمان رئيس جمهور تاجيکستان

با درود

ما، جمعی از اهل فرهنگ، هنر و سياست و از هم‌زبانان ايرانی شما که نزديک به نيم سده است زير ستم حکومت واپسگرا و ايران‌ستيز جمهوری اسلامی در ايران قرار داريم، اعتراض خود را نسبت به اقدام وزارت فرهنگ تاجيکستان در اهدای «دکترای افتخاری» به سيد ابراهيم رئيسی رئيس جمهور منصوب حکومت اسلامی- غاصب ُملک کيان- اعلام میداريم.

آخوند رئيسی يکی از منفورترين قاتلان و عضو هيئت مرگی بوده که بيش از پنج هزار نفر ايرانی هم‌فرهنگ و همزبان شما را در دهه ۱۳۶۰ در ايران اعدام کرده است. او يکی ازبزرگترين دشمنان فرهنگ و تمدن ايرانی است. او ايران‌ستيزی‌ست که در زمان مسئوليتش در قوه قضاييه، قاتل ايران‌دوستان و اهل فرهنگ بوده. ملت تاجيکستان امروزه يگانه پايگاه و حامی فرهنگ کهن و تمدن باستانی مشترکمان، ايرانزمين است. بخشيدن دکترای افتخاری به ابراهيم رئيسی آن هم از سوی کشور نوگرای تاجيکستان و جنابعالی که حاکم و نگهبان تنها بخش آزاد از ُملک باستانی کيان هستيد، براستی شگفت انگيز بود. اميدواريم اين موضوع هرچه زودتر از سوی شما مورد بازبينی قرار گيرد.

 

جمعی از نويسندگان، شاعران، فرهنگ‌ورزان، کنشگران سياسی ايران و دوستدار کشور برادر و هم‌گوهر تاجيکستان:

نيره انصاری. دکترای حقوق. کوشنده حقوق بشر

دکتر رضا هازلی، پژوهشگر تاريخ و تمدن ايرانزمين

هومر آبراميان. بنيادگذار فرهنگستان جهانی کورش بزرگ

ميرزا آقا عسگری مانی. شاعر، نويسنده و مدير راديو تلويزيون مانی

هلمند اربابی. پژوهشگر شاهنامه و تاريخ ايران

محمدرضا دارکولی. نويسنده و منتقد ادبيات و فلسفه

سياوش لشگری. مدير ماهنامه بيداری

داود خسروآبادی. پژوهشگر و منتقد اديان ابراهيمی

دکترمحسن بنايی. نويسنده، پژوهشگر شاهنامه و اديان ابراهيمی

اسماعيل وفا يغمايی. شاعر و پژوهشگر تاريخ ايران و اسلام

شاهين نژاد. پژوهشگر تاريخ ساسانيان و از همکاران رنسانس فرهنگی ايران.

مهين ارجمند، نويسنده

ناصر پل کوشنده سياسی و هموند حزب پان ايرانيست

دکتر بهرام آبار کنشگر سياسی

پويا بهرامی کنشگر سياسی

حسن کيان زاد. سخنگوی برونمرزی حزب پان ايرانيست ايران و کوشندۀ سياسی

افسانه يزدانی- مهندس طراحی صنعتی، کوشنده حقوق بشر

امير خرد نيک- فعال سياسی و اجتماعی

بهرام فراهانی- فعال اجتماعی

فريدون فتحيانی- مهندس اطلاعات، فعال اجتماعی

حميد خضرايی- مهندس عمران، فعال اجتماعی

حميد يوسف زادگان-مهندس فيزيک کاربردی- فعال اجتماعی

دکتر ايرج اميری- دکتر در بيوشيمی و بيو تکنولوژی- فعال اجتماعی

ايراندخت ايرانی- متخصص سلامت عمومی و فعال اجتماعی

کورش قاسمخانی- خلبان و فعال اجتماعی

دکتر منيره هول- طاهری، دکتر در ميکروبيولوژی فعال اجتماعی

اونان لاساکی- فعال اجتماعی

شراره يزدانی- کارشناس علوم زيستی، فعال اجتماعی

سهراب اسفنديار – هموند انجمن فرهنگی مهر ايران، سازمان پيشمرگان ايرانزمين برای انقلاب ايرانی

سرباز افشار خراسانی، هموند انجمن فرهنگی مهر ايران، سازمان پيشمرگان ايرانزمين برای انقلاب ايرانی

آريانا مهرآيين- هموند انجمن فرهنگی مهر ايران، سازمان پيشمرگان ايرانزمين برای انقلاب ايرانی

آناهيتا مهرآيين- هموند انجمن فرهنگی مهر ايران، سازمان پيشمرگان ايرانزمين برای انقلاب ايرانی

کاوس ارجمند کنشگر سياسی جبهه ی ملی ايرن در سوئد

مراد معلم کنشگر سياسی جبهه ی ملی ايران در آمريکا

شمس الدين بويه دارابی کنشگر سياسی

 

///

به روز شده‌ها

۱ سال قبل

12-10-2021 21:20:15

دادخواست چاپ شد

۱ سال قبل

15-10-2021 01:08:29

200 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

13-10-2021 12:56:58

100 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

13-10-2021 08:41:34

50 پشتیبان‌

مشاهده همه پیشتیبان‌ها

۱ سال قبل

13-10-2021 06:59:22

دادخواست‌های برجسته‌شده

  • 419 حامی
  • 101 در انتظار تأیید