جمهوری اسلامی باید قطع اینترنت و سرکوب وحشیانه را متوقف کند

(پس از امضای این دادخواست، ایمیلی برایتان فرستاده می‌شود که لازم است آن را باز و امضای خود را تایید کنید تا امکان ثبت امضا … ادامه خواندن جمهوری اسلامی باید قطع اینترنت و سرکوب وحشیانه را متوقف کند