به‌روز شدن: دادخواست از سایت تریبون زمانه منتقل شده‌است

متن این دادخواست، به همراه تعدادی دیگر، از سایت پیشین «تریبون زمانه» به سایت کنونی منتقل شده‌است. در انتقال امضاها، تاریخ اصلی امضا دیگر در اینجا نمایان نیست. رقم زیرین، نمایانگر تعداد امضاها از این تاریخ به بعد است.