به‌روز شدن: 🇳🇱 Geef opheldering over de positie van Nederland bij de benoeming van Iran tot de VN Commissie voor Vrouwenrechten

Op 20 April 2021 is in de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties gekozen voor toetreding van de Islamitische Republiek Iran (IRI) tot de Commissie voor Vrouwenrechten (CSW) van de Verenigde Naties voor een periode van vier jaar (2023-2026). De stemming daartoe in de ECOSOC in geheim. Toch kunnen we ervan uitgaan dat ten minste 4 van de 15 Europese democratieën en vertegenwoordigingen van Westerse mogendheden in de ECOSOC vóór toetreding van Iran aan de Commissie voor Vrouwenrechten hebben gestemd.

Om helderheid te krijgen over de Nederlandse positie in deze, verzoeken wij de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal om de volgende vragen te stellen aan de Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag:

  1. Heeft de Nederlandse afvaardiging bij deze stemming in de ECOSOC vóór toetreding van de Islamitische Republiek Iran tot de Commissie voor Vrouwenrechten van de VN gestemd?
    Zo ja, welke overwegingen liggen aan deze beslissing ten grondslag?
  2. De CSW is het belangrijkste, wereldwijde, multilaterale overlegorgaan dat zich richt op vrouwenemancipatie, de bevordering van de positie van seksuele minderheden, en de gelijkwaardige behandeling van eenieder, ongeacht geslacht of seksuele geaardheid.

Het is absurd en moreel en politiek onaanvaardbaar om de Islamitisch Republiek Iran tot het CSW te benoemen. Het regime spreidt een niet aflatende minachting en discriminatie van vrouwen ten toon, met een vrouwenhatende politiek, een Islamitisch rechtssysteem (“de Sharia”) en onderdrukking van vrouwen in het openbare leven. Het is alsof men een pyromaan verkiest tot “Chef Brandweer”.

Een regime dat vrouwen als tweederangs burgers behandelt, aan het steniging van vrouwen vasthoudt, ze door de Hijab-plicht gevangen houdt, het uithuwelijken van minderjarige meisjes toelaat, hen het zingen, fietsen, en bezoek aan sportstadions verbiedt en hen niet zonder toestemming van hun mannelijk voogden laat trouwen, werken, studeren of naar het buitenland reizen, wordt tot de hoogste vrouwenrechtenorganisatie van de VN verkozen.

Deze stemming in de ECOSOC riep wereldwijd bij veel vrouwenorganisaties en mensenrechtenactivisten verontwaardiging op.

Na een gelijksoortige, geheime stemming voor dezelfde vrouwenrechtencommissie in 2017, leidde een grootschalige publiekscampagne tot de bekentenis van België dat het voor toetreding van Saudi Arabië tot de commissie gestemd had. Daarnaast werd bekend dat de Belgische regering expliciet aan Saudi Arabië meegedeeld had dat het voor het koninkrijk ging stemmen. Daar komt nog bij dat Iran (naast Somalië, Sudan en het Vaticaan) tot de weinige staten ter wereld behoort die de VN vrouwenconventie CEDAW, welke iedere vorm van discriminatie van vrouwen afwijst, tot op heden niet ondertekend noch geratificeerd heeft.

Zeer geëerde dames en heren, we vragen u om deze redenen om uw steun bij het ophelderen van het gedrag van Nederland bij de benoeming van de Islamitische Republiek Iran tot de VN vrouwenrechtencommissie. Toon alstublieft uw steun en waardering voor vrouwen wereldwijd en eis van het kabinet dat het deze benoeming van Iran tot het CSW veroordeelt.

Met hoogachtende groeten