موضوع

حذف عناوین وسوالات مذهبی واعتقادی دراستخدامیها

چرانبایدیک غیرشیعه بتواندبه راحتی وبدون دغدغه ونگرانی استخدام شود

0Comments:

لطفا نظر بدهید

دادخواست‌های مرتبط