موضوع

محل کسب و کار هموطنان بهائی را بدون هیچ قید و شرطی باز کنید.

جمهوری اسلامی در تمام سال‌های حکومت خود ظالمانه با هموطنان بهائی برخورد کرده و از ابتدای انقلاب بهائیان را از کارهای دولتی، اداری و تحصیلات عالی در دانشگاه‌ها محروم کرده است، و محل کسب بسیاری از هموطنان بهائی را پلمپ کرده است، آنان را دستگیر، زندانی و حتا اعدام کرده است.
حکومت ایران همچنان طی چهار دهه با فشارهای سیستماتیک و سیاست‌های تبعیض‌آمیز و تفرقه‌انداز و با بستن و پلمپ محل کسب هموطنان بهائی با اتهام‌های پوچ و واهی، با توقیف اموال بعضی از آنان، دستگیری و حکومت‌های ناعادلانه و سنگین زندان، اعمال زور و گروکشی نسبت به کارفرمایان برای اخراج پرسنل بهائی خود و همچنین عدم صدور یا تمدید جواز کسب آنان سعی در تضعیف اقتصادی جامعه بهائی دارد، لذا در این شرایط سخت و طاقت‌فرسا لازم است تا حامی یکدیگر باشیم و با پشتیبانی خود جلوی سخت‌تر شدن فشارهای ظالمانه‌ی حکومت بر شرایط اقتصادی جامعه بهائیان بایستیم.

0Comments:

لطفا نظر بدهید

دادخواست‌های مرتبط