موضوع

عدم عقد قرارداد با جمهوری اسلامی از طرف سازمان ملل و کشورها

جمهوری اسلامی بعلت نادانی و قرار داشتن در موضع ضعف در قراردادهای خود تعهدات زیادی به طرف های قرارداد می دهد که می تواند منافع کشور ایران را برای نسل های آتی به خطر اندازدو لذا طی این درخواست از دبیرکل سازمان ملل و روسا ی جمهور و نخست وزیر کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین، روسیه، و آلمان می خواهیم، قرارداد با جمهوری اسلامی را منوط به برگزاری رفرندام و کسب رای اعتماد مجدد از مردم ایران بنمایند.

0Comments:

نظرتان را بنویسید

دادخواست‌های مرتبط