موضوع

لغو دادخواست منع اعدام

دادخواست هایی وجود دارد که می گویند مجازات اعدام باید لغو شود، این افراد گویا از شرایط ایران خبر ندارند و یا اهداف شوم دیگری دارد.
در ایران موجوداتی هستند با ظاهر انسان که از حیوان پست ترند. آیا به سن است؟ شما یک سری به زندان های موجود بزنید و افرادی می بینید که زیر 18 سال هستند و با کشتن مردم بی گناه زندگی می کنند و پشیمان نیستند. اگر در جامعه رهایشان کنیم باز هم فرد دیگری را می کشند. اگر شما این افراد را اعدام نکنید، به افرادی که به قتل رسیدند و ضرر دیدند ظلم کردید؟
لغو مجازات اعدام در اروپا به این علت که مردم اروپا اکثرا شعور دارند، حتی مجرماشونم فرهنگ دارند، شما وحشیگری را در تمام ایران می بینید و لغو اعدام وقتی مناسب است که مردم به فرهنگی برسند. اون دوستی که گفته مجازات اعدام بی تاثیره، یک نگاه به کشور امارات بندازه که مجازات ها به قدری سنگینه که امنیت کشور را گرفته و آدم امنیت را حس می کنه.
حالا تو ایران برای همون اعدام ده تا آخوند و ورزشکار و فلان می رن رضایت می گیرند و اکثر افرادی که از چوبه دار گریختند بعد ها یا مجدد قتل کردند و یا با جرم دیگر دستگیر شدند.
چرا موجوداتی که از حیوان هم پسترند چون ظاهر آدم دارند باید از حقوق انسانی برخوردار شوند؟
شما باید دادخواستی تنظیم کنید که جلو وحشیگری مردم ایران را بگیره و موجودات وحشی را رام کنه.

0Comments:

5 نظر

 1. این نوشته نوعی توهین به شعورمردم ایران است؛واین طرزتفکرکه بدنبال حذف است،تفکری زورمحوراست ودرپی دستیابی به قدرت است.
  اگرمردم ایران هم به تعبییراین متن کوتاه،دچاروحشی گریی شده اندعامل وعلتش وجودحاکمیت وحاکمانی ست که ازابتدادنبال حذف دگراندیشان بودندودرقفای قدرت خشونت راازابتداتقدیس وروش خودکردند

 2. بایددانست وبه مردم فهیم هم آگاهی دادکه خون باخون شسته نمیشودونشود،اگربه چنین تفکری مسلح شویم این سیرتاابدتدوام خواهدداشت وچنین تفکری که بدنبال خشونت ورزیست،هرگزمردم وجامعه رابه سوی آزادی ودموکراسی وعدالت نخواهدبُرد.وظیفه همه کسانی که مدعی آزادی ودموکراسی برای مردمند،این است که مردم راباحقوق خودآشناکنندوقتی مردم حقوق خویش رابخوبی بشناسنمسلماًبرای تحقق آن به زوروخشونت وحذف دیگران متوسل نخواهندشد.

  • دادخواست, در پاسخ بهshahab

   شما گویا در ایران زندگی نمی کنید و یا کسی از افراد خانوادتون به قتل نرسیده بود
   فقط یک پرونده به شما می گویم، طرف مست بود و شیشه کشیده بود و حمله کرده بود تو یه خونه و زده بود زن و مرد و بچه ۷ ساله را کشته بود ، رضایت نمی دادند، صد تا آخوند و سردار و همون هایی که پشت ۲۰۰ تا بادیگارد پنهان هستند التماس کردند و یارو را از طناب دار نجات دادند. حال یارو دو هفته بعد از آزاد شدنش دوباره زد یکی دیگه رو با چاقو کشت.
   حالا اگر اعدامش می کردند الان اون نفر زنده بود.
   توهین به شعور مردم ایران نیست، چرا مردمی که عمری سالم و با عزت زندگی می کنند را با عده ای … یک کاسه می بینید. چرا کسی که انتخاب کرده بدتر از … زندگی کنه باید همون حقوقی را بگیره که افرادی که با انسانیت زندگی کردند؟ توهین به شعور مردم وقتی است که عده ای …. را با آدم ها یکجا مقایسه کنید.
   این که عامل این وحشیگری چیست بحث دیگری است که شما باید به عنوان یک یا چند دادخواست دیگر بنویسید که چه تغییراتی لازم است، نه اینکه اجازه بدهیم این عده وحشی بچرخند چون دولت آنها را وحشی کرده.

   • shahab, در پاسخ بهدادخواست

    ازاینکه هرروزاخباری نگران کننده ازقتل وآدمکشیهادردرگیریهای خیابانی یاخانوادگی می شنویم یامیخوانیم،بسیارجای تأسف وناراحتی دارد.
    دوست گرامی مطلب آموزنده شماراخواندم،درودبرشماباد
    بنده هم درایران هستم وهرروزآثارخشونتهارامشاهده میکنم؛خشونت تنهابصورت درگیری فیزکی ویازبانی نیست،بصورتهای مختلف وازجمله ناداری وفقروفحشاء،بیکاری وعدم قدرت خریدبسیاری ازخانواده هابرای ضروری ترین زندگی وزنده ماندن و…همه این مواردی که آدمی رادچاراسترس واضطراب وعصبانیت وخشونت میکنند،نمادخشونتند،وهرآنچه دریک جامعه بطورغالب حکمفرماست،بدون تردیدمحصول ومعلول مدیریت کلان جامعه ومتأثرازحکمرانی حاکمان بی تدبیروفاقدعلم وتوان ومسئولیت ناشناسی است که درجامعه حاکمیت یافته اند.
    مسلماًخودآدمیان هم چون دارای اراده وعقل وفکرهستنددرایجادواستمراروضع موجودبی تقصیرنیستند،اماعامل اصلی واساسی،سیاستهای غلط حاکمیت است.رواج وگسترش فساددرهمه انواعش درجامعه بدون هیچ شکی برخواسته ازناکارآمدیهای حکومت وحاکمان است.
    امادررابطه بااعدام
    ازآغازپیدایش حکومت اسلامی ودرهمان روزهای اول انقلاب۵۷رژیم چوبه های داررابه پاکردوهمه مردم میدانندچه تعدادازمردم چه باعنوان قاچاق فروش،چه بعنوان واتهام خادمان سلطنت،وچه بنام ضدانقلاب ومنافق و…به جوخه اعدام برد،اماآیابنظرشمابااین همه اعدام وآدمکشی،فقط درحوزه قاچاق،اکنون تعدادقاچاقچی کمترشده،یاچندبرابر؟
    اعدام هم بزرگترین نوع خشونت است که رژیم بعنوان تنهاابزارازآن تاکنون استفاده کرده است،واکنون فرهنگ ورفتاروحالت حاکم برجامعه خشونت وزوراست واین وضعیت روزبروزهم حادتروبدترمیشود.
    من مخالف تنبیه آدم خلافکارنیستم،امامعتقدم تازمانی که حاکمیتی که روش ومتدکارخودرابرپایه زوروحذف وخشونت قرارداده است وبااین شیوه مدیریت،به خشونت گستری ورواج زوردامن میزند،تنبیهی ماننداعدام منجربه آزادشدن انسان وجامعه نخواهدشد.بنابراین ابتدابایدباتغییراین حکومت وتغییراین روش واین فرهنگ غلط،به سمت جامعه ای آزاد،سالم وانسانهایی انسان دوست وسالم ترحرکت وفعالیت کنیم.

    • دادخواست, در پاسخ بهshahab

     فرمایش شما در مورد حکومت درست، ولی از موضوع مورد بحث خارج است. این که باید دادخواست هایی تنظیم شود تا جلوی خشونت سیاسی و ظلم گرفته شود درست.
     اما اینکه در وضع کنونی از اعدام جلوگیری شود مناسب نیست. علت اینکه قاچاق زیاد است وجود مجازات اعدام نیست بلکه این که خرده فروش ها را برای حفظ ظاهر اعدام می کنند و عوامل اصلی راست راست می چرخند، حال اگه عوامل اصلی اعدام شوند و یا مجازات شوند قاچاق کاهش میابد.
     سخن اینجاست، درست است که اعدام حکم ظالمانه به نظر می رسد، ولی در خیلی از موارد اگر اعدام نشوند ظلم کردیم. اینجا بحث اعدام سیاسی نیست، بحث در مورد حکمن اعدام برای افرادی است که امنیت مردم را به خطر میاندازند. وقتی طرف با قمه به یه بچه هفت ساله تو حالت مستی و مواد چاقو می زنه و 10 سال بعد از زندان آزاد میشه و یک سال بعد این کار را تکرار می کنه آیا نباید اعدام بشه.
     اعدام مردگان را بر نمی گردانه، ولی از کشته شدن افراد بیشتر جلوگیری می کنه. برای همین در آمریکا هنوز حکم اعدام پا برجاست.

لطفا نظر بدهید

دادخواست‌های مرتبط