موضوع

تسریع باز اسکان معلولین پناهجو در ترکیه

لطفا به باز اسکان و حمایت از معلولین در ترکیه رسیدگی کنید. پیش از اینکه یک فاجعه رخ دهد. متاسفانه کوچکترین توجهی به معلولین پناهجو نمی شود.

0Comments:

لطفا نظر بدهید

دادخواست‌های مرتبط