موضوع

ممانعت از استیفا حق

طبق قانون شهرداری ها و سازمانهای دولتی موظف می باشند املاک خصوصی مورد نیاز در طرح ها را به قیمت روز خریداری کنند اما شهرداری ها بویژه شهرداری تهران با پیشنهاد توافق بر اساس مجوز های داخلی مبنی بر تملک قسمتی از ملک در ازای دریافت تراکم مالکین را مجبور به تخریب و آپارتمان سازی میکند و در مورد املاک مشاعی و یا ناتوانی مالک در تامین مالی ساخت مجموعه جدید با عدم اجازه هرگونه تغییر در ملک تا هر زمان و تا تامین خواسته شهرداری ممانعت از استفاده مالکین از حقوق شان می شوند در صورتی که اگر قانون موظف نمایید طرح ها در زمان مشخص و تامین بودجه تصویب و اجرا شود و در غیر این صورت طرح ابطال گردد مردم به حقوق قانونی و شهروندی شان می رسند

0Comments:

لطفا نظر بدهید

دادخواست‌های مرتبط