موضوع

پایان دادن به اختلاف حقوق میان کارگرپیمانکاری باکارگررسمی

چرادرشرکت یانهادی که دوتا کارمندبطوریکسان یک کاریا وظیفه راانجام می دهند فقط به صرف پیمانکاریارسمی بودن اختلاف چندبرابری وجوددارد.این اختلاف به نحوی مشهود میباشدکه کارمندرسمی حتی بخوداجازه توهین وتحقیرکارمندیاکارگرپیمانکاررامیدهد.مثلاالان درنفت فلات قاره یک رسمی بالای 25الی 30ملیون وکارمندپیمانکاری یا قراردادموقت 5ملیون ؟کجای این عدالت است

0Comments:

لطفا نظر بدهید

دادخواست‌های مرتبط