تصمیم‌گیرنده: دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد