تصمیم‌گیرنده: رسانه‌ها، نهادهای دموکراتیک، و نمایندگان همه کشورها