تصمیم‌گیرنده: سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی. ابراهیم رئیسی، رئیس‌ قوه قضاییه. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر. نیلز ملزر، گزارشگر ویژه شکنجه و مجازات‌های بیرحمانه