تصمیم‌گیرنده: مراجع رسیدگی کننده دادگستری بین المللی، دیوان لاهه و دبیر کل سازمان ملل متحد