تصمیم‌گیرنده: افکار عمومی و تمامی ملت‌ها و دولت‌ها