تصمیم‌گیرنده: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه و اداره کل مهاجرت ترکیه