تصمیم‌گیرنده: سازمان‌های مدافع حقوق بشر و سازمان بهداشت جهانی