تصمیم‌گیرنده: محمدجواد آذری جهرمی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه