تصمیم‌گیرنده: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و ریاست قوه قضاییه