تصمیم‌گیرنده: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تمام دولت‌های حامی حقوق بشر و پناهجویان