تصمیم‌گیرنده: ورزشکاران حرفه‌ای، قهرمانان، فدراسیون‌های ورزشی، داوران، مربیان ایرانی، شخصیت‌های فرهنگی، هنری، فعالان مدنی و اشخاص حقیقی