تصمیم‌گیرنده: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل